Ostatní dokumenty

Záznam besedy s Pavlem Hoškem

Zveřejňujeme druhou loňskou besedu. Pavel Hošek mluvil o teologii a fantazii v díle J.R.R. Tolkiena, poslechnout si můžete pod odkazem níže.

https://nase.farnostvrsovice.cz/share/s/_ZUQZ_rZRBa05xXTz7wCPg

Letošní druhá beseda bude o zázracích a hrozbách počasí s meteorologem Mílou Müllerem. Poslechnout si můžete ve čtvrtek v sále od šesti.

Výroční zpráva Farní charity Praha 10 – Vršovice za rok 2018

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2018 a končící dnem 31. prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti Farní charity Praha 10 – Vršovice výborem dobrovolníků.

Obsah

1. Obecné informace o organizaci

2. Činnost organizace

3. Struktura organizace

4. Hospodaření organizace

1. Obecné informace o organizaci

Název: Farní charita Praha 10 – Vršovice

Sídlo: Vršovické náměstí 84/6, Praha 10 – Vršovice, 101 00

IČ: 02673266

DIČ: CZ02673266

Právní forma: nezisková dobrovolnická organizace

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské, IČ 00445100

2. Činnost organizace

I. Rodiny, farní společenství

 • snaha finančně a materiálně vypomáhat u potřebných, 2x do roka (o 3. adventní a 4. postní neděli) v kostele peněžní sbírka
 • pro bližní ve velké finanční tísni „farní miniadopce“ formou trvalých příkazů k úhradě
 • nabídka hlídání dětí
 • tábor pro děti organizovaný mládeží farnosti
 • párkování – poděkování koledníkům 3králové sbírky
 • podíl modlitbami

II. Péče o starší občany a handicapované

 • organizace návštěv a pomoci v domácnostech
 • zajišťování návštěv, čtení, sdílení u osamělých v LDN
 • zprostředkování dopravy do kostela
 • na konci postní doby pořádání Dne seniorů a nemocných s možností udílení svátosti nemocných a doprovodným programem
 • každý týden skupinové rehabilitační cvičení pro seniory a další potřebné
 • bohoslužby každý pátek kromě prázdnin od 10.00 h v Domově na Zámečku
 • nákup a zajišťování zdravotních pomůcek pro seniory a další potřebné
 • finanční podíl na výletech pro seniory

III. Péče o lidi bez domova a další potřebné

 • spolupráce s Komunitou Sant´Egidio, sbírky především ošacení a obuvi pro lidi na ulici
 • sbírka „Misijní koláč“

IV. Spolupráce s Arcidiecézní charitou Praha

 • Tříkrálová sbírka, projekt FEAD a další akce

V. Spolupráce s MČ Praha 10, soc. odborem

 • Vánoce dál – pořizování a předávání dárků na přání 35 hmotně velmi znevýhodněným občanům Prahy 10 v kostele sv. Mikuláše a další akce

3. Struktura organizace

Schvalovacím orgánem je výbor dobrovolníků, který měl v r. 2018 celkem 8 členů, scházeli se pravidelně 1x za měsíc kromě prázdnin.

Statutárním orgánem je Ing. Hana Kučerová Rechnerová, ředitelka.

4. Hospodaření organizace

Farní charita Praha 10 – Vršovice v průběhu roku financovala veškerou činnost výlučně z darů. Na DPP zaměstnávala jednu certifikovanou pečovatelku a jednu fyzioterapeutku.

FINANČNÍ STATISTIKA za rok 2018  
Dary na potřeby FaCHa 76 000,00
Dary miniadopce 36 600,00
Tříkrálová sbírka 2018 48 749,00
Postní sbírka pro soc. potřebné 15 172,00
Adventní sbírka pro soc. potřebné 22 100,00
Sbírka na oběti tsunami v Indonésii 19 000,00
Příspěvky na letní tábor pro děti 60 000,00
Dar pro oběti tsunami v Indonésii -20 000,00
Dohoda o provedení práce -13 923,00
FÚ – srážková daň -2 457,00
Darovací smlouvy miniadopce -36 600,00
Darovací smlouvy potřebným -53 868,00
Párkování -1 205,00
Den seniorů a nemocných -6 159,94
Výlet seniorů Poděbrady + St. Boleslav -16 531,00
Farní výlet Chýše – vstupenky pro seniory -6 000,00
27. benefiční koncert ADCH -5 445,00
Vyúčtování letního tábora pro děti -60 000,00
Ostatní – předplatné časopisu, matrace pro bezdomovkyni, antidekubitní matrace -8 289,00
Bankovní poplatky -1 867,71


Celkový počet dárců za r. 2017 18 dárců
Pravidelní měsíční dárci (trvalé příkazy) 12 dárců
z toho miniadopce 3 dárci


Celkem obdarováno (většina opakovaně) 12 osob/rodin
V rámci miniadopce obdarovány (2 x ročně) 4 osoby/rodiny


Počet dohod o provedení práce 2
Počet návštěv uskutečněných na DPP 104
Počet cvičení pro seniory 13
Vytvořila Lucie Šťástková

Zpracovala Hana Kučerová Rechnerová

9. února 2019

Dokument o P. Stanisławovi Górovi od dětí ze středečního náboženství

Gočárovy schody – návrh do participativního rozpočtu Prahy 10

Hlasovat je možno do půlnoci 26. 2. 2016

O celkovou sumu 5.000.000 Kč, kterou radnice MČ Praha 10 vyčlenila pro participativní rozpočet, bojuje 33 návrhů z celé Prahy 10. Hlasování, bylo určeno obyvatelům Prahy 10 a uživatelům veřejných prostor této městské části.

Farnost Vršovice podala návrh č. 42 s názvem „Gočárovy schody na náměstí Svatopluka Čecha“. Skončili jsme na 9. místě s 579 kladnými a 74 zápornými body. Projekty budou vzhledem k výši jejich rozpočtu realizovány do 7 – 8 místa.
Prezentace3

Seznam všech návrhů naleznete zde

video z prezentace projektu

krátký dokument o problémech a výzvách náměstí Svatopluka Čecha

Podrobnější popis projektu:

Náměstí Svatopluka Čecha je přepaženo v horní části parku zdí v téměř celé své šíři. Potenciál místa se tím dle našeho názoru tlumí. Chodníček, vedoucí podél zdi končí v brance dětského hřiště, které je sice průchozí, ale přesto vytváří dojem slepé uličky a brání častějšímu využívání cesty. Tato slepá, večer spoře osvětlená ulička, shora chráněná zdí a pruhem hustého křoví, z dolní strany stíněná stavbou kostela, pak slouží jako prostor pro shromažďování sociálně ohrožené mládeže (jejíž přítomnost dokládají četné graffiti na zdech památkově chráněného kostela). Mezi dvěma dětskými hřišti se tak snadno potkáme s opilými skupinkami mladých lidí, nebo s dealery drog. Tu samou komunikaci pak využívají maminky s dětmi, jdoucí na hřiště a „pejskaři“, kteří však musí hřiště obcházet po trávě.
Přitom původní plán významného architekta Josefa Gočára, který je zčásti realizovaný ve spodní polovině náměstí, počítal se schodištěm půlícím tuto terénní bariéru. Domníváme se, že realizace tohoto záměru by pomohla častějšímu využívání parkových komunikací a podpořila rozvoj celé horní oblasti náměstí, které v posledním roce konečně ožívá i díky obnovení zastávky MHD. Propojení horní ulice s parkovou pěšinkou vytvoří nové možnosti pohybu, umožní využívat park k diagonálnímu zkracování cesty přes náměstí, to může oživit jak prostor mezi dětskými hřišti, tak i horní ulici. Profitovat z toho mohou zmiňované obchody, kavárna i restaurace, které se v severozápadní části náměstí nachází. Snazší bude také přístup do kostela sv. Václava, především na akce konané v multifunkčním sále (v němž se krom pravidelných náboženských aktivit konají i časté kulturní akce pro veřejnost, jako jsou koncerty, přednášky, sousedské slavnosti atd.). Zvýšená průchodnost v daném místě může také snížit výskyt sociálně patologického chování. Navíc se bude jednat o realizaci návrhu jednoho z nejvýznamnějších českých architektů.
Gočárem původně navrhované schodiště mělo šíři jako celý zadní trakt kostela, tedy přes 15 metrů. Pokud by se takové řešení ukázalo v současné době nerealizovatelné, domníváme se, že za spolupráce architekta a po poradě s památkáři bude možné vymyslet „subtilnější řešení“, odhad ceny pro jistotu počítá s realizací Gočárova návrhu, včetně chodníků v horní ulici, osvětlění, přechodu atd.

Schody model

Model původního plánu náměstí včetně zamýšlených schodů (ve sbírce technického muzea)

 

Nákres náměstí včetně schodiště od Josefa Gočára

Nákres náměstí včetně schodiště od Josefa Gočára

současný stav

současný stav

zamýšlený stav

zamýšlený stav

umístění schodiště