Duchovní a biblistické texty

Materiály k třetímu postnímu setkání modlitebních buněk

Postní odlitební buňky – text k 2. setkání

Postní modlitební buňky

Milí farníci,

vstoupíli jsme do postní doby označeni popelem a slyšeli jsme nad sebou slova: „Obraťte se a věřte evangeliu”.

Také v letošním roce se nabízí možnost setkávat se k modlitbě v modlitebních buňkách. Bylo by to jednou za dva týdny, celkem 3x.

Je možné pokračovat v buňkách z minulého roku. Nové by vznikly tím způsobem, že by se zájemci v neděli 10.3.2019 po každé mši sv. zdrželi v kostele a vytvořili mezi sebou skupinky v počtu několika osob. Následně by si dohodli místo na setkání a ze svého středu určili jednu osobu, která bude vedoucí. Ta vyzvedne materiály pro každé setkání a bude koordinovat jeho průběh. Setkání se může konat v bytě některého z členů, nebo na jiném místě dle dohody. Skupinky jsou otevřené a každý z členů má možnost přivést někoho dalšího. Pokud by byla skupinka příliš velká z důvodu počtu, nebo místa, kde se schází, rozdělí se na 2 samostatné.

Setkání se zahájí úvodní krátkou modlitbou a četbou určeného úryvku z Písma svatého. Pak bude následovat chvíle ticha, aby byla možnost prečíst si text ještě jednou a na krátké zamyšlení, k čemuž budou nápomocné otázky. Potom bude možnost sdílení toho, jak byl kdo textem evangelia osloven. Nekomentujeme to, co řekl někdo jiný, nevedeme diskuzi. Každého člověka Boží slovo oslovuje jedinečně a individuálně a může to být obohacením pro ostatní.

Druhou částí setkání je modlitba, ve které můžeme stručně vyjádřit chvály, poděkování a prosby. Důležitou součástí této modlitby jsou prosby za druhé. Každý účastník si předem připraví seznam několika osob, za které a na jejichž úmysly se chce v tomto společenství modlit. Tato jména a případně úmysly mohou být vyslovena nahlas. Je to veliká vzácnost, moci se modlit nejen sám, ale také v nějakém společenství a do svých proseb zahrnout nejen své blízké, ale také i své nevěřící přátele. Na konci se všichni pomodlí modlitbu Otče náš.

Celé setkání by mělo trvat 1 – 1 1/4 hodiny. Je to společenství modlitební, a proto není spojeno s pohoštěním. Stačí nabídnout k napití vodu.

Rád bych, aby se naše farnost v ještě větší míře stávala společenstvím společenství. Skrze takovéto malé skupinky si můžeme být více blízcí a současně otevřeni těm, kteří by rádi přišli mezi nás.

Přeji vám všem požehnanou postní dobu.

P. Artur Matuszek

Texty k prvnímu adventnímu setkání modlitebních buněk

Ke stažení v PDF zde

1. adventní modlitební setkání

(v týdnu po 1. neděli adventní, která připadá na 2.12.2018).
Pokud se dobře neznáte, je vhodné začít krátkým představením a něco o sobě říci. Setkání začínáme znamením kříže a následující modlitbou:

Otevři, Bože, naše srdce, abychom slyšeli tvé slovo na všech životních cestách. Zvláště pak v úzkosti a v pochybnostech, abychom na něho spolehli a navzájem se jím potěšili. A pomoz nám vytvářet živé společenství v Kristu, našem Pánu. Amen.

Nyní přečtěte úryvek z Písma svatého: Lk 3,1-6 (uslyšíme v liturgii příští neděle)

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boži slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řeči proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“

Po přečtení bude následovat pár minut ticha, abychom se znovu vrátili k textu Písma. Při pročítání se zastavíme u toho, co se nás dotýká, nebo spojuje s naším životem. Pokuste si odpovědět na přiložené otázky:

1. Kdy jsem poprvé uslyšel(a) Boží hlas?

2. Jak to změnilo/narovnalo můj život?

3. Co dělám pro to, aby také jíní uslyšeli Boží hlas?
Po zamyšlení nad Písmem následuje společné sdílení. Můžeme si navzájem stručně říci, co nás v biblickém textu zaujalo, popř. je možné navázat na otázky. Nasloucháme jeden druhému bez komentování. Nevedeme diskusi. Pán k nám často mluví právě skrze ústa druhého člověka.

Druhou částí setkání je modlitba, ve které můžeme stručně vyjádřit chvály a díky. Další částí budou společné přímluvy. Prosby vyjadřujeme svými slovy a společně odpovídáme „Pane smiluj se“. Modlíme se za to, co nás trápí i za osoby, za které se chceme v tomto společenství modlit. Je to veliká vzácnost moci se modlit ve svých záležitostech nejen sám, ale i spolu s jinými. Na konci se všichni pomodlí modlitbu Otče náš…
Než se rozejdeme, domluvíme se na datu a místě dalšího setkání, které by se mělo konat v týdnu po 3. neděli adventní, která připadá na 16.12.2018. Při větším počtu účastníků je možné skupinku rozdělit. Text k další modlitbě vám dodá vedoucí.

Texty k 3. setkání otevřených modlitebních buněk

3.-Velikonoční-modlitební-setkání

(v týdnu po 7. neděli velikonoční, která připadá na 13.5.2018)

Pokud se dobře neznáte, je vhodné začít krátkým představením a něco o sobě říci.

Setkání začínáme znamením kříže a následující modlitbou:

Otevři, Bože, naše srdce, abychom slyšeli tvé slovo; na všech životních cestách, zvláště pak v úzkosti a v pochybnostech, na něho spolehli a navzájem se jím potěšili. A pomoz nám vytvářetživé společenství v Kristu, našem Pánu. Amen. Celý příspěvek

Texty k 2. setkání otevřených modlitebních buněk před Sesláním Ducha Svatého

2.-Velikonoční-modlitební-setkání

 

2. velikonoční modlitební setkání (v týdnu po 5. neděli velikonoční, která připadá na 29.4.2018)
Pokud se dobře neznáte, je vhodné začít krátkým představením a něco o sobě říci.

Setkání začínáme znamením kříže a následující modlitbou:

Otevři, Bože, naše srdce, abychom slyšeli tvé slovo; na všech životních cestách, zvláště pak v úzkosti a v pochybnostech, na něho spolehli a navzájem se jím potěšili. A pomoz nám vytvářet živé společenství v Kristu, našem Pánu. Amen. Celý příspěvek

1 velikonoční modlitební setkání farních buněk

Milí farníci,

V době velikonoční pokračujeme v projektu otevřených modliebních buněk, plánována jsou tři setkání jako příprava na Seslání Ducha Svatého. Jedná se o malé, neformální skupinky farníků, které se spolu scházejí na místě a v čase, který si sami dohodnou, ke společné modlitbě. Skupinky jsou otevřené a každý z členů má možnost přivést někoho dalšího. Pokud by byla skupinka příliš velká z důvodu počtu, nebo místa, kde se schází, rozdělí se na 2 samostatné.Pokud byste se chtěli k nějaké skupince připojit, nebo novou skupinku založit, obraťte se po mši na pana faráře, nebo kontaktujte pastoračního asistenta: asistent@farnostvrsovice.cz Celý příspěvek

3. Postní modlitební setkání

(materiály k projektu postní duchovní cesty formou otevřených modlitebních buněk)

Pokud se dobře neznáte, je vhodné začít krátkým představením se sobě navzájem a něco o sobě říci.

Setkání začínáme znamením kříže a následující modlitbou:

Dobrý Bože, děkujeme Ti za tuto chvíli společné modlitby. Prosíme Tě, veď toto naše malé společenství, abychom naslouchali Tvému Slovu a také sobě navzájem. Dej nám, abychom byli pozorní k radostem i bolestem nás, kteří jsme zde shromážděni, ale také našeho okolí. Vše, co vidíme kolem sebe v našem životním prostředí, chceme přinášet před Tvou tvář. Všem, mezi kterými žijeme a se kterými se setkáváme, chceme vyprošovat Tvé požehnání. Celý příspěvek

2. Postní modlitební setkání

(Materiály k otevřeným modlitebním buňkám)
Pokud se dobře neznáte, je vhodné začít krátkým představením se sobě navzájem a něco o sobě říci.

Setkání začínáme znamením kříže a následující modlitbou:

Dobrý Bože, děkujeme Ti za tuto chvíli společné modlitby. Prosíme Tě, veď toto naše malé společenství, abychom naslouchali Tvému Slovu a také sobě navzájem. Dej nám, abychom byli pozorní k radostem i bolestem nás, kteří jsme zde shromážděni, ale také našeho okolí. Vše, co vidíme kolem sebe v našem životním prostředí, chceme přinášet před Tvou tvář. Všem, mezi kterými žijeme a se kterými se setkáváme, chceme vyprošovat Tvé požehnání. Celý příspěvek

Otevřené modlitební buňky – postní duchovní cesta

Milí farníci,

Půst je doba, do které vstupujeme označeni popelem a slyšíme nad sebou slova:„Obraťte se a věřte evangeliu”.

Aby se tato slova mohla ve větší míře stát skutečností v našem životě, nabízí se výjimečná možnost setkávat se k modlitbě ve skupinkách.  Skupinky se setkávají jednou za dva týdny, celkem 3x. Celý příspěvek