Nadcházející události

Zář
20
17.45 Úklid kostela v Kostel sv. Václava
Úklid kostela v Kostel sv. Václava
Zář 20 @ 17.45 – 19.45
 
Zář
27
18.00 Svatováclavský průvod s koňmi v kostel sv. Václava a kostel sv. Mikuláše
Svatováclavský průvod s koňmi v kostel sv. Václava a kostel sv. Mikuláše
Zář 27 @ 18.00 – 21.00
Svatováclavský průvod s koňmi @ kostel sv. Václava a kostel sv. Mikuláše
Svatováclavský průvod po Vršovicích Začátek: 18:00 SV. MIKULÁŠ, VRŠOVICKÉ NÁM.   18:15 Husův sbor, Moskevská   18:30 SV. VÁCLAV, ČECHOVO NÁM.   Na programu: Smíšený pěvecký sbor při kůru sv. Václava Dětský pěvecký sbor ZŠ[...]

Nejbližší bohoslužby

Aktuality

Zimní večery u sv. Václava

Yimni vecerz Header2

Právě
jsme se dozvěděli, že Schola pro nemoc nebude schopna vystoupit. Domluvili jsme se s panem Davidem Ebenem (zakladatelem a uměleckým vedoucím) na besedě pro zájemce, kteří dorazí. Ale koncert se ruší…

Za nepříjemnosti se omlouváme.

Srdečně zveme na Zimní večery u sv. Václava

cyklus moderovaných besed na současná témata, s výraznými křesťanskými osobnostmi, doplněný sérií spirituálních a kulturních akcí.

Nadcházející akce:

7. 3. 2019 Ekumenický popelec

14. 3. 2019 Petr Sláma: Starý zákon a moderní archeologie

21. 3. 2019 Loutky v nemocnici Představení: Malý princ (a beseda)

28. 3. 2019 Závěrečný večer s Jiřím Strachem

Hlavní FB událost:
https://www.facebook.com/events/666445313752635/

FB událost k besedě o křesťanské meditaci
https://www.facebook.com/events/2391825090841660

 

Bohoslužby s rorátními zpěvy začínají v pondělí 17. prosince

jiné bohoslužby se v tomto týdnu nekonají (s výjimkou neděle)

Roraty_male

 

Zveme na tradiční předvánoční koncert s účastí naší scholy

vstupenky online zde

EduRockShow1

Adventní cesta pro rodiny s dětmi

text k první adventní neděli ke stažení v PDF zde

Zveme na tradiční předvánoční koncert

AdventniKoncert_A4_2018_

Texty k prvnímu adventnímu setkání modlitebních buněk

Ke stažení v PDF zde

1. adventní modlitební setkání

(v týdnu po 1. neděli adventní, která připadá na 2.12.2018).
Pokud se dobře neznáte, je vhodné začít krátkým představením a něco o sobě říci. Setkání začínáme znamením kříže a následující modlitbou:

Otevři, Bože, naše srdce, abychom slyšeli tvé slovo na všech životních cestách. Zvláště pak v úzkosti a v pochybnostech, abychom na něho spolehli a navzájem se jím potěšili. A pomoz nám vytvářet živé společenství v Kristu, našem Pánu. Amen.

Nyní přečtěte úryvek z Písma svatého: Lk 3,1-6 (uslyšíme v liturgii příští neděle)

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boži slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řeči proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“

Po přečtení bude následovat pár minut ticha, abychom se znovu vrátili k textu Písma. Při pročítání se zastavíme u toho, co se nás dotýká, nebo spojuje s naším životem. Pokuste si odpovědět na přiložené otázky:

1. Kdy jsem poprvé uslyšel(a) Boží hlas?

2. Jak to změnilo/narovnalo můj život?

3. Co dělám pro to, aby také jíní uslyšeli Boží hlas?
Po zamyšlení nad Písmem následuje společné sdílení. Můžeme si navzájem stručně říci, co nás v biblickém textu zaujalo, popř. je možné navázat na otázky. Nasloucháme jeden druhému bez komentování. Nevedeme diskusi. Pán k nám často mluví právě skrze ústa druhého člověka.

Druhou částí setkání je modlitba, ve které můžeme stručně vyjádřit chvály a díky. Další částí budou společné přímluvy. Prosby vyjadřujeme svými slovy a společně odpovídáme „Pane smiluj se“. Modlíme se za to, co nás trápí i za osoby, za které se chceme v tomto společenství modlit. Je to veliká vzácnost moci se modlit ve svých záležitostech nejen sám, ale i spolu s jinými. Na konci se všichni pomodlí modlitbu Otče náš…
Než se rozejdeme, domluvíme se na datu a místě dalšího setkání, které by se mělo konat v týdnu po 3. neděli adventní, která připadá na 16.12.2018. Při větším počtu účastníků je možné skupinku rozdělit. Text k další modlitbě vám dodá vedoucí.