Nejbližší bohoslužby

Bře
26
Út
18.00 Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Bře 26 @ 18.00 – 19.00
 
Bře
27
St
18.00 Eucharistie v kostel sv. Václava
Eucharistie v kostel sv. Václava
Bře 27 @ 18.00 – 18.45
 
Bře
28
Čt
8.00 Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Bře 28 @ 8.00 – 9.00
 
Bře
29
17.15 Křížová cesta
Křížová cesta
Bře 29 @ 17.15 – 18.00
 
18.00 Eucharistie v kostel sv. Václava
Eucharistie v kostel sv. Václava
Bře 29 @ 18.00 – 19.00
 
Bře
30
So
8.00 Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Bře 30 @ 8.00 – 9.00
 

Aktuality

Texty k prvnímu adventnímu setkání modlitebních buněk

Ke stažení v PDF zde

1. adventní modlitební setkání

(v týdnu po 1. neděli adventní, která připadá na 2.12.2018).
Pokud se dobře neznáte, je vhodné začít krátkým představením a něco o sobě říci. Setkání začínáme znamením kříže a následující modlitbou:

Otevři, Bože, naše srdce, abychom slyšeli tvé slovo na všech životních cestách. Zvláště pak v úzkosti a v pochybnostech, abychom na něho spolehli a navzájem se jím potěšili. A pomoz nám vytvářet živé společenství v Kristu, našem Pánu. Amen.

Nyní přečtěte úryvek z Písma svatého: Lk 3,1-6 (uslyšíme v liturgii příští neděle)

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boži slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řeči proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“

Po přečtení bude následovat pár minut ticha, abychom se znovu vrátili k textu Písma. Při pročítání se zastavíme u toho, co se nás dotýká, nebo spojuje s naším životem. Pokuste si odpovědět na přiložené otázky:

1. Kdy jsem poprvé uslyšel(a) Boží hlas?

2. Jak to změnilo/narovnalo můj život?

3. Co dělám pro to, aby také jíní uslyšeli Boží hlas?
Po zamyšlení nad Písmem následuje společné sdílení. Můžeme si navzájem stručně říci, co nás v biblickém textu zaujalo, popř. je možné navázat na otázky. Nasloucháme jeden druhému bez komentování. Nevedeme diskusi. Pán k nám často mluví právě skrze ústa druhého člověka.

Druhou částí setkání je modlitba, ve které můžeme stručně vyjádřit chvály a díky. Další částí budou společné přímluvy. Prosby vyjadřujeme svými slovy a společně odpovídáme „Pane smiluj se“. Modlíme se za to, co nás trápí i za osoby, za které se chceme v tomto společenství modlit. Je to veliká vzácnost moci se modlit ve svých záležitostech nejen sám, ale i spolu s jinými. Na konci se všichni pomodlí modlitbu Otče náš…
Než se rozejdeme, domluvíme se na datu a místě dalšího setkání, které by se mělo konat v týdnu po 3. neděli adventní, která připadá na 16.12.2018. Při větším počtu účastníků je možné skupinku rozdělit. Text k další modlitbě vám dodá vedoucí.

Zveme na adventní duchovní obnovu – 7. 12. pro ženy, 14. 12. pro muže vždy od 18:00

Obnova

Zveme na sobotní vyrábění adventních věnců!

adventnidillna

Pozvánka na farní divadélko

Farní pimprlové divadlo – též zvané nadnárodní,

hraje každou poslední neděli v měsíci

na faře Vršovické v 16.30h!
25.11. 2018. 16.30h Princ Bajaja 

ÚŽASNÁ DIVADELNÍ ZÁLEŽITOST!
Pro radost a potěchu hrají:

Hanka – nebojácná vzácná heroina,

Jířa – démonická tragédka, Miládka – intelektuální živočišná elévka,

Luděk – oslnivý bonviván i nebezpečný vodič draků,

Franta – hráč na nástroje drnkací, cinkací a tenoro basový pěč,

Sbírka šatstva u sv. Václava

Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné v Praze sbíráme věci do košů v kostele sv. Václava od 4. do 18. listopadu. Nejvíce potřebují pánské kalhoty, ponožky, trenýrky, zimní bundy a spacáky.

Video z loňského Svatováclavského průvodu

Jako pozvánka na letošní průvod, který začne u sv. Mikuláše, ve čtvrtek 27. 9. od 18:00

video na FB