Výroční zpráva Farní charity Praha 10 – Vršovice za rok 2018

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2018 a končící dnem 31. prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti Farní charity Praha 10 – Vršovice výborem dobrovolníků.

Obsah

1. Obecné informace o organizaci

2. Činnost organizace

3. Struktura organizace

4. Hospodaření organizace

1. Obecné informace o organizaci

Název: Farní charita Praha 10 – Vršovice

Sídlo: Vršovické náměstí 84/6, Praha 10 – Vršovice, 101 00

IČ: 02673266

DIČ: CZ02673266

Právní forma: nezisková dobrovolnická organizace

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské, IČ 00445100

2. Činnost organizace

I. Rodiny, farní společenství

 • snaha finančně a materiálně vypomáhat u potřebných, 2x do roka (o 3. adventní a 4. postní neděli) v kostele peněžní sbírka
 • pro bližní ve velké finanční tísni „farní miniadopce“ formou trvalých příkazů k úhradě
 • nabídka hlídání dětí
 • tábor pro děti organizovaný mládeží farnosti
 • párkování – poděkování koledníkům 3králové sbírky
 • podíl modlitbami

II. Péče o starší občany a handicapované

 • organizace návštěv a pomoci v domácnostech
 • zajišťování návštěv, čtení, sdílení u osamělých v LDN
 • zprostředkování dopravy do kostela
 • na konci postní doby pořádání Dne seniorů a nemocných s možností udílení svátosti nemocných a doprovodným programem
 • každý týden skupinové rehabilitační cvičení pro seniory a další potřebné
 • bohoslužby každý pátek kromě prázdnin od 10.00 h v Domově na Zámečku
 • nákup a zajišťování zdravotních pomůcek pro seniory a další potřebné
 • finanční podíl na výletech pro seniory

III. Péče o lidi bez domova a další potřebné

 • spolupráce s Komunitou Sant´Egidio, sbírky především ošacení a obuvi pro lidi na ulici
 • sbírka „Misijní koláč“

IV. Spolupráce s Arcidiecézní charitou Praha

 • Tříkrálová sbírka, projekt FEAD a další akce

V. Spolupráce s MČ Praha 10, soc. odborem

 • Vánoce dál – pořizování a předávání dárků na přání 35 hmotně velmi znevýhodněným občanům Prahy 10 v kostele sv. Mikuláše a další akce

3. Struktura organizace

Schvalovacím orgánem je výbor dobrovolníků, který měl v r. 2018 celkem 8 členů, scházeli se pravidelně 1x za měsíc kromě prázdnin.

Statutárním orgánem je Ing. Hana Kučerová Rechnerová, ředitelka.

4. Hospodaření organizace

Farní charita Praha 10 – Vršovice v průběhu roku financovala veškerou činnost výlučně z darů. Na DPP zaměstnávala jednu certifikovanou pečovatelku a jednu fyzioterapeutku.

FINANČNÍ STATISTIKA za rok 2018  
Dary na potřeby FaCHa 76 000,00
Dary miniadopce 36 600,00
Tříkrálová sbírka 2018 48 749,00
Postní sbírka pro soc. potřebné 15 172,00
Adventní sbírka pro soc. potřebné 22 100,00
Sbírka na oběti tsunami v Indonésii 19 000,00
Příspěvky na letní tábor pro děti 60 000,00
Dar pro oběti tsunami v Indonésii -20 000,00
Dohoda o provedení práce -13 923,00
FÚ – srážková daň -2 457,00
Darovací smlouvy miniadopce -36 600,00
Darovací smlouvy potřebným -53 868,00
Párkování -1 205,00
Den seniorů a nemocných -6 159,94
Výlet seniorů Poděbrady + St. Boleslav -16 531,00
Farní výlet Chýše – vstupenky pro seniory -6 000,00
27. benefiční koncert ADCH -5 445,00
Vyúčtování letního tábora pro děti -60 000,00
Ostatní – předplatné časopisu, matrace pro bezdomovkyni, antidekubitní matrace -8 289,00
Bankovní poplatky -1 867,71


Celkový počet dárců za r. 2017 18 dárců
Pravidelní měsíční dárci (trvalé příkazy) 12 dárců
z toho miniadopce 3 dárci


Celkem obdarováno (většina opakovaně) 12 osob/rodin
V rámci miniadopce obdarovány (2 x ročně) 4 osoby/rodiny


Počet dohod o provedení práce 2
Počet návštěv uskutečněných na DPP 104
Počet cvičení pro seniory 13
Vytvořila Lucie Šťástková

Zpracovala Hana Kučerová Rechnerová

9. února 2019